Quy trình đào tạo nhân viên mới

 1. Đào tạo chung về công ty(giới thiệu các  vấn đề tổng quan)
  • Mục tiêu họat động, bộ máy tổ chức, chính sách (SlifeInside) hoặc (DialrecInside)
  • Quy trình làm việc: mô hình và thực tiễn áp dụng tại công ty (tham khảo)
  • Hệ thống thông tin(email, file server, web, CRM,…) (tham khảo)
  • Cấu trúc thư mục lưu trữ dữ liệu đặc trưng (tham khảo)

  Chú ý: quá trình đạo tạo bao gồm cả họat động testing (kiểm tra) và để đạt hiệu quả cần thông báo trước khi bắt đầu training cho nhân viên. (Mẫu bài test). Với các nhân viên mới được tuyển dụng, giai đoạn đào tạo là quá trình mà các nhân viên này sẽ biết được cách thức để thực hiện công việc sau này, các giá trị cần có trong quá trình làm việc (kỷ luật, sáng tạo, khách hàng,…)

 2. Đào tạo các kỹ năng chuyên môn phù hợp với quá trình làm việc
 • Marketing:
 • Sản xuất
  • Một số tài liệu training tham khảo cho ngành CNTT
   • Giới thiệu mô hình CMM & xác định CMM-3 (tham khảo)
   • Quy trình thu thập & quản lý yêu cầu (tham khảo)
   • Quản lý cầu hình trong dự án (tham khảo)
  • Một số tài liệu training tham khảo cho ngành CallCenter
 • Hành chánh nhân sự
  • Công ty mình vẫn chưa thực hiện được việc đào tạo cho nhân viên trong mảng này nhưng để xây dựng được giá trị đúng của công ty, nhân viên nhân sự không chỉ thực hiện các hoạt động thủ tục, giấy tờ mà còn là chất keo để kết dính đội ngũ nhân lực, cho các nhân viên thấy rằng giá trị mà công ty xây dựng nên, được thống nhất không chỉ trong bộ phận của mình mà còn cả những bộ phận khác. Lúc này họ mới thực sự tin vào đồng nghiệp và cống hiến sức mình.
Advertisements

About this entry